ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 藁城区秋西农资经销å¤?/title> <meta name="keywords" content="平特一尾买10元陪多少,开奖日必出特肖规律,杀肖规律公式" /> <meta name="description" content="ÁÉÔ´³×Ï¿·¿²ú½»Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡Ë百期错三杀一波公式¡Ë黄大仙公式规律发表区¡Ë全年出码上期出码规律¡Ë公式三头怎样算¡Ë全年少错平特一肖公式¡Ë永久固定公式规律出尾¡Ë2019年全年固定规律公式¡Ë概率公式¡Ë单肖精准规律公式¡Ë精选公式规律区" /> <link href="/Resources/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/Resources/css/genreal_zt.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" language="javascript" src="/Resources/script/jquery-1.7.2.min.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div class="careazt clearfix"> <div class="l"> <a href="/html/index.htm"><img src="/Hall/Vip/images/zt_index_02.png" width="167" height="73" alt=""></a></div> <div class="l zt_topgg"> <object width="474" height="66" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"> <param value="/Resources/flash/ztbanner.swf" name="movie"> <param value="high" name="quality"> <embed width="474" height="66" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="/Resources/flash/ztbanner.swf"> </object></div> <div class="1 zt_search"> <table width="285" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td valign="top" class="zt_search_input" style="padding-left: 10px;"> <input type="text" name="textfield" id="txtSearchKey" /> </td> <td> <input type="image" src="/Hall/Vip/images/zt_index_07.png" name="Submit" value="提交" id="doSearch" /> </td> </tr> <tr> <td height="30" colspan="2" style="padding-left: 10px;" class="zt_searchtext"> 热门搜烦åQ?a href='/Search.aspx?t=product&key=%e8%91%a1%e8%90%84' target='_blank'>葡萄</a><a href='/Search.aspx?t=product&key=%e8%a5%bf%e7%ba%a2%e6%9f%bf' target='_blank'>西红æŸ?/a><a href='/Search.aspx?t=product&key=%e8%8b%b9%e6%9e%9c' target='_blank'>è‹ÒŽžœ</a><a href='/Search.aspx?t=product&key=%e7%8c%aa%e8%82%89' target='_blank'>猪肉</a><a href='/Search.aspx?t=product&key=%e8%83%a1%e8%90%9d%e5%8d%9c' target='_blank'>胡萝å?/a> </td> </tr> </table> </div> <div class="c-b"> </div> </div> <!--å¯ÆDˆª--> <div class="careazt clearfix"> <div class="l"> <img src="/Hall/Vip/images/zt_index_15.png" alt="" width="107" height="71" border="0" usemap="#Map"> <map name="Map" id="Map"> <area shape="rect" coords="15, 10, 90, 31" href="/html/index.htm" /> <area shape="rect" coords="16, 34, 89, 60" href="/html/Company/Company.htm" /> </map> </div> <div class="l"> <img src="/Hall/Vip/images/zt_index_16.png" alt="" width="843" height="71" border="0" usemap="#Map2" /> <map name="Map2" id="Map2"> <area shape="rect" coords="247, 8, 312, 64" href="/Supply/newList.html" /> <area shape="rect" coords="486, 9, 551, 65" href="/html/Buy/newindex.htm" /> <area shape="rect" coords="6, 8, 71, 64" href="/html/News/newindex.htm" /> <area shape="rect" coords="85, 13, 150, 34" href="/html/News/List-t6-p1.htm" /> <area shape="rect" coords="159, 14, 229, 33" href="/html/News/List-t8-p1.htm" /> <area shape="rect" coords="159, 14, 229, 33" href="#" alt=""/> <area shape="rect" coords="81, 39, 151, 58" href="/html/News/List-t8-p1.htm" /> <area shape="rect" coords="160, 40, 231, 57" href="/html/News/List-t6-p1.htm"/> <area shape="rect" coords="321, 10, 396, 32" href="/Supply/newList-tp19-a0.html"/> <area shape="rect" coords="403, 12, 472, 35" href="/Supply/newList-tp730-a0.html"/> <area shape="rect" coords="563, 13, 632, 35" href="/Buy/List.aspx?id=26"/> <area shape="rect" coords="639, 10, 711, 35" href="/Buy/List.aspx?id=959"/> <area shape="rect" coords="324, 38, 395, 58" href="/Supply/newList-tp959-a0.html"/> <area shape="rect" coords="404, 38, 473, 57" href="/Supply/newList-tp26-a0.html"/> <area shape="rect" coords="564, 38, 632, 58" href="/Buy/List.aspx?id=730"/> <area shape="rect" coords="638, 39, 709, 57" href="/Buy/List.aspx?id=487"/> <area shape="rect" coords="728, 8, 823, 34" href="/daili.html" target="_blank"/> </map> </div> </div> <!--登陆--> <div style="width: 950px; margin: 0px auto;"> <iframe style="width:950px;height:40px;margin:0 auto" runat="server" src="/CreateHtml/template/Hall/HallLogin.aspx" frameborder="no" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> </div> <!--banner--> <div class="careazt clearfix genreal_logo" style="width:910px;"> <div id="Layer1" > <table style="width:170px"> <tr> <td> <img id="renZhenPic" runat="server" width="52" height="23" src="/Hall/Vip/images/renzhen_no.png"/> </td> <td><span style="float:left; line-height:25px;" ><a target="_blank" href="/MemberCenter/OldReg.aspx" style="text-decoration:underline;color:#FF4E00;font-size:12px;font-weight:lighter">您的企业必须认证</a></span></td> </tr> </table> </div> <font color="black">藁城区秋西农资经销å¤?/font></div> <!--展厅å¯ÆDˆª--> <div class="careazt clearfix zt_menue"> <div class="l" style="padding-left: 32px;">  </div> <div class="zt_menuenext" style="padding-top:23.5px" > <a href="#" id="pageindex" > <img src="/Hall/Vip/images/genreal_14.png" width="84" height="21" alt="" onclick="GoToIndex();"></a></div> <div class="l" style="padding-top:10px;"> <img src="/Hall/Vip/images/genreal_09.png" width="3" height="50" alt=""></div> <div class="zt_menuenext" style="padding-top:23.5px"> <a href="#" id="pageaboutus" > <img src="/Hall/Vip/images/genreal_17.png" width="85" height="21" alt="" onclick="GoToAbouts();"></a></div> <div class="l" style="padding-top:10px;"> <img src="/Hall/Vip/images/genreal_09.png" width="3" height="50" alt=""></div> <div class="zt_menuenext" style="padding-top:23.5px"> <a href="#" id="pageproducts"> <img src="/Hall/Vip/images/genreal_19.png" width="84" height="21" alt="" onclick="GoToProduct();" ></a></div> <div class="r zt_vip"><span>普通会å‘?½W?strong style="color:#fe0000">1</strong>òq?/span></div> <div class="r" style="padding-top:22px; padding-right:15px;"><a href="http://www.mkuomy.live/memberCenter/reg.aspx"><img src="/Hall/Vip/images/genreal_21.png" width="127" height="21" alt=""></a></div> <div class="c-b"> </div> <script type="text/javascript"> function GoToIndex() { document.getElementById("pageindex").href = "CompanyIndex-221788.htm"; } function GoToAbouts() { document.getElementById("pageaboutus").href = "CompanyAbout-221788.htm"; } function GoToProduct() { document.getElementById("pageproducts").href = "CompanyProducts-221788-p1.htm"; } </script> <script type="text/javascript"> function CheckLogin() { if (document.getElementById("email").value == "") { alert("误‚¾“入您的帐åøP¼"); document.getElementById("email").focus(); return false; } if (document.getElementById("pass1").value == "") { alert("误‚¾“入密码!"); document.getElementById("pass1").focus(); return false; } } function SubmitKeyClick(button) { if (event.keyCode == 13) { event.keyCode = 9; event.returnValue = false; document.all[button].click(); } } $("#doSearch").click(searchFunction); function searchFunction(event) { event.preventDefault(); var key = $.trim($("#txtSearchKey").val()); //key不可为空 if (key == "" || key.length == 0 || key == "误‚¾“入关键字!") { $("#txtSearchKey").css("color", "#FF6600").val("误‚¾“入关键字!").click(function () { $(this).val('').removeAttr('style'); $(this).unbind("click"); }); return; } key = encodeURI(key); window.location.href = "/Search.aspx?t=product" + "&key=" + key; } </script> </div> <div> <style type="text/css"> .suyuanda{float:right;text-align:left;width:208px;font-size:14px;color:#056f01} .suyuanda a{color:#056f01} .suyuanda a:hover{color:#c60} </style> <div class="careazt clearfix zt_indexcompany"> <div><img src="/Hall/Vip/images/zt_show03.gif" alt="" border="0"></div> <div class="zt_indexcommenbg zt_indexcompany_text"> <!--¾l“束--> <div class="l zt_product"> <div class="zt_showproduct_img" style="width:308px;height:230px"> <img src="/upLoadFiles/Supply/20191007/08fe72fa1c0d412cba872b112bbc1d9d.jpg" id="ImgSupply" runat="server" onerror="imgError(this)" alt="" width="308" height="230"/> </div> </div> <div class="l zt_showproduct"> <p class="zt_showproducttitlet">催熟å‰?span>(点击åQ?0‹Æ?</span></p> <p class="zt_showproducttitle">供应商:藁城区秋西农资经销å¤?/p> <p class="zt_showproducttitle">所在地åQšæ“v南省-‹¹·å£å¸?龙华åŒ?/p> <p class="zt_showproducttitle">å? ä»øP¼š35å…?è¢?/p> <p class="zt_showproducttitle">联系人:张秋éœ?/p> <p class="zt_showproducttitle">联系电话åQ?8876679316</p> <p class="zt_showproducttitle">联系地址åQšé¾™æ˜†å—路省高院‹¹·å£Q版公寓二B230</p> <p class="zt_show_product3n">来电时请说明åQŒæ‚¨æ˜¯ä»Žä¸‰å†œ¾|‘上看到的信息!</p> <p style="padding-top:8px;"> <a href="CompanyIndex-221788.htm#liuyangban"><img src="/Hall/Vip/images/zt_show_14.gif" width="228" height="42" alt=""/></a> </p> <p> </p> </div> <script type="text/javascript"> function imgError(_self) { $(".zt_showproduct_img").attr("style", "display:none"); } window.onload = function () { document.getElementById("pageindex").style.backgroundImage = "none"; document.getElementById("pageaboutus").style.backgroundImage = "none"; document.getElementById("pageproducts").style.paddingBottom = "1px"; document.getElementById("pageproducts").style.backgroundImage = "url('/Hall/Vip/images/genreal_27.png')"; } $(function (){ $.ajax({ url: "/Ajax/Common.ashx?type=CountSupply&pid=349438", success: function (data) { } }) }) </script> <div class="c-b"></div> </div> </div> <!--产品展示--> <div class="careazt clearfix zt_indexcompany"> <div class="zt_indexcommenbg zt_company_text"> <p style="text-align:center"> <p class="MsoNormal"> 岚欣催熟剂:属于颗粒剂,是气体熏蒸型乙烯控释剂,与水剂显然不同,水剂是通过½E€é‡ŠåŽåQŒå–·‹z’或沾湿水果åQŒç›´æŽ¥æŽ¥è§¦æ°´æžœï¼Œ˜q›è€Œå‚¬ç†Ÿï¼›è€Œå²š‹Æ£å‚¬ç†Ÿå‰‚是通过水沾湿药包,药包从而释攑ևºä¹™çƒ¯åˆ©ï¼Œé€šè¿‡ž®èŒƒå›´çš„½Iºæ°”‹¹é€šï¼Œä½¿ä¹™çƒ¯åˆ©å……满½Iºé—´åQŒé—´æŽ¥æŽ¥è§¦æ°´æžœã€?span></span> </p> <p class="MsoNormal"> 特点åQšå‰æœŸé‡Šæ”¾ä¹™çƒ¯çš„速度较快åQŒå¯¹äºŽä¸€äº›æžœçš®è¾ƒåŽšçš„水果效果很好åQŒå‚¬ç†Ÿæ°´æžœåŽå¯ä‹É其呈现自焉™²œäº®çš„色泽òq¶ä¸”催熟均匀ã€?span></span> </p> <p class="MsoNormal"> 包装数量åQ?0ž®åŒ…<span>/</span>袋,<span>3</span>å…?span>/</span>ž®åŒ…åQ?span>1</span>ž®åŒ…可以催熟<span>10</span>斤芒果或<span>30</span>斤香蕉,不同水果æ ÒŽ®ä¸åŒä½“积、特性,相应的所需的量不同ã€?span></span> </p> <p class="MsoNormal"> 使用æ–ÒŽ³•åQˆä»¥èŠ’æžœä¸ÞZ¾‹åQ‰ï¼š<span></span> </p> <p class="MsoNormal"> 1.剪开包装åQŒå–出小药包åQ?span></span> </p> <p class="MsoNormal"> 2.用一容器装满æ°ß_¼Œž®†è¯åŒ…放入水中蘸湿(<span>5</span>¿U’å·¦åÏx•ˆæžœæœ€ä½»I¼‰åQ?span></span> </p> <p class="MsoNormal"> 3.ž®†æµ¸˜q‡æ°´çš„药包按<span>10</span>斤芒æž?span>1</span>ž®åŒ…的量攑օ¥åˆ°è¦å‚¬ç†Ÿçš„芒果箱中,每隔<span>24</span>ž®æ—¶å·¦å³éœ€è¦æŽ€å¼€æ¢æ°”ã€?span></span> </p> <p class="MsoNormal"> 注意事项åQ?span></span> </p> <p class="MsoNormal"> 1.ž®è¯åŒ…先用水蘸湿后再攑օ¥èŠ’æžœ½Ž×ƒ¸­åQŒè˜¸æ¹¿å°±å¯ä»¥åQŒä¸èƒ½æˆö久,以免失效åQ?span></span> </p> <p class="MsoNormal"> 2.放药包时ž®½é‡å‡åŒ€æ”„¡½®åQ?span></span> </p> <p class="MsoNormal"> 3.催熟芒果的环境温度不能低äº?span>20</span>℃,否则催熟困难åQŒä½ŽäºŽæ­¤æ¸©åº¦æ˜¯è¦é‡‡å–加温措施åQ?span></span> </p> <p class="MsoNormal"> 4.催熟芒果时每éš?span>24</span>ž®æ—¶è¦å®šæœŸæ¢æ°”散热,防止高温或缺氧,造成损失åQ?span></span> </p> <p class="MsoNormal"> 5.大批量催果时åQŒåˆ‡ä¸å¯ç”¨å¡‘料布之类不透气的材料封盖果堆,否则可能造成¾~ºæ°§è…çƒ‚或烧果等损失åQ›åº”选用透气保暖的棉被或毯子½{‰ç›–果,但要注意<span>24-30</span>ž®æ—¶åŽåŠæ—‰™€šé£Žæ•£çƒ­åQŒé¿å…æžœå †ç§¯çƒ­çƒ§æžœï¼›<span></span> </p> <p class="MsoNormal"> 6.需严格按照使用æ–ÒŽ³•å›„¡¤ºæ­¥éª¤˜q›è¡Œæ“ä½œåQŒæ–¹å¯èŽ·å¾—理想的催熟效果åQ?span></span> </p> <p class="MsoNormal"> 7.保存旉™˜²æ½®ï¼Œå¼€è¢‹åŽè¯·å°½å¿«ä‹É用;<span></span> </p> <p class="MsoNormal"> 8.因运输过½E‹ä¸­çš„温湿度条äšg不好控制åQŒä¸å»ø™®®åœ¨è¿è¾“途中攑ւ¬ç†Ÿå‰‚催熟芒果åQ›ä¸€å®šè¦˜qè¾“时放药包最好先在äñ”地放催熟å‰?span>30</span>ž®æ—¶åŽç­‰èŠ’果发热高峰期过了再上èžR赯‚¿åQŒä½†ä»ç„¶å­˜åœ¨é£Žé™©åQ?span></span> </p> <p class="MsoNormal"> 9.¿Uæ¤æœŸé—´ä½¿ç”¨èµ¤éœ‰ç´ ï¼ˆ<span>920</span>åQ‰ã€?span>2</span>ã€?span>4-D</span>½{‰æ¤ç‰©ç”Ÿé•¿è°ƒèŠ‚剂å–ähžœåQŒä¸€èˆ¬è¦å–¯‚¯è‡›_°‘<span>20</span>天后方可摘果åQŒå¦åˆ™å¯èƒ½ä¼šé€ æˆèŠ’果催熟困难或催不熟åQ›å¾è®®å…ˆé‡‡å°‘量果˜q›è¡Œå‚¬ç†Ÿè¯•éªŒåQŒå¦‚能顺利被催熟åQŒå†å¤§æ‰¹é‡é‡‡æžœï¼Œé¿å…é€ æˆæŸå¤±åQ?span></span> </p> <p class="MsoNormal"> 10.本äñ”品内包装袋äؓ‹È€å…‰æ‰“孔覆膜纸袋,å…ähœ‰å•å‘渗水性(只进不出åQ‰ï¼Œåªæœ‰<span>â€?/span>乙烯<span>â€?/span>气体可以透出åQŒå†…装固形物¾læ— æ¸—漏åQŒå®‰å…¨æ— æ±¡æŸ“åQŒè¯·æ”‘Ö¿ƒä½¿ç”¨åQ?span></span> </p> <p class="MsoNormal"> 11.˜qœç¦»ç«æºå’Œå„¿ç«¥ï¼Œä¸å¯é£Ÿç”¨ã€?span></span> </p> <p class="MsoNormal"> 免责声明åQšç”±äºŽç”¨æˆ·å‚¬ç†ŸèŠ’果的具体操作æ–ÒŽ³•åŠæžœå“è´¨é‡æ˜¯æˆ‘们无法控制的因素,本公司只å¯ÒŽœ¬å‚¬ç†Ÿå‰‚的产品质量负责åQŒä½†å¯¹ç”¨æˆïLš„具体使用情况åQˆå‚¬ç†Ÿæˆ–催不熟)不负担责仅R€?span></span> </p> </p></div> </div> </div> <!--vip会员--> <div class="careazt clearfix zt_indexcompany"> <img src="/Hall/Vip/images/zt_bottomimg.jpg" alt="" usemap="#bottomMap"/> <map name="bottomMap" id="bottomMap"> <area shape="rect" coords="720,8,927,30" href="http://www.mkuomy.live/SMS/vip.htm" target="_blank" alt=""/> </map> </div> <!--¾|‘站底部--> <div class="carea2 clearfix zt_indexcompany zt_index_bottom"> <div class="foot carea1 clearfix" style="border:0px; padding-top:40px;padding-bottom:0px"> <p> <a href="/index.aspx" target="_blank">首页 </a>| <a href="/about_3ong/about.htm" target="_blank">关于我们</a> | <a href="/about_3ong/adver.htm" target="_blank">òq¿å‘ŠæœåŠ¡</a> | <a href="/about_3ong/job.htm" target="_blank">诚聘英才</a> | <a href="/about_3ong/shenming.htm" target="_blank">¾|‘ç«™ç”Ïx˜Ž</a> | <a href="/about_3ong/zixun.htm" target="_blank">意见投诉</a> | <a href="/about_3ong/link.htm" target="_blank">友情链接</a> | <a href="/Notice/List.aspx" target="_blank">站内公告</a> | <a href="/about_3ong/lianxi.htm" target="_blank">联系我们</a> | <a href="http://www.cxwangluo.com/" target="_blank">公司¾|‘ç«™</a></p> <p> ä¸ÕdŠžå•ä½åQ?a href="http://www.cxwangluo.com/" target="_blank" class="company_footer">西安承信¾|‘络信息技术有限公å?/a> | 地址åQšè¥¿å®‰å¸‚高新区锦业èµ\¾l¿åœ°é¢†æ“v大厦Aæ ?907ã€?908å®?电话åQ?29-68255600 029-68255601 邮编åQ?10065 </p> <p>中华人民共和国增值电信业务经营许可证 证书¾~–号åQšB2-20090097 | 工作QQ:834994809 </p> <a href="http://www.xanet110.com/default/showdomain_msg.aspx?domain=www.3nong.cc" target="_blank"> 备案åøP¼šé™•ICPå¤?2009410å?2 <img border="0" src="http://www.xanet110.com/logo/logo1.gif" /> </a> <a href="http://xian.cyberpolice.cn" target="_blank"> <img border="0" src="/Resources/images/jingcha.gif" /> </a> <a href="http://union.xns315.com/lm/xns013881.html" target="_blank"> <img border="0" src="/Resources/images/cxlmlogo.jpg" /> </a> <center> <script type="text/javascript"> var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "#/h.js%3F9a8548b2adb3216e9a04fea05a3bfd25' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> Ver2.2.9 </center> <br /> </div> </div> </form> <a href="http://www.mkuomy.live/"><span class="STYLE1">¹æÂɹ«Ê½ÂÛ̳</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>